Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan Koper aanbiedt;

Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Ondernemer;

Overeenkomst: een Overeenkomst zoals gesloten tussen Ondernemer en Koper;

Dag: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen;

Website: alle websites die gelieerd zijn aan Parelsfishfoodonline;

Besteldatum: de datum waarop Koper zijn bestelling heeft gedaan;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Herroepingrecht: de mogelijkheid voor Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

 

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Naam Ondernemer: Parel’s Fish Food

Vestigings- & bezoekadres:

Oegstgeeststraat 67

5045 TZ TILBURG

Telefoonnummer:                 0652621608

Bereikbaarheid:                     Alleen op afspraak

E-mailadres:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer:                       18080799

Btw-identificatienummer:     NL001778458B18

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Ondernemer en Koper.

 

Artikel 4 – De Overeenkomst

1.      De Overeenkomst tussen Ondernemer en Koper komt tot stand doordat Koper het aanbod van de Ondernemer aanvaardt en voldaan heeft aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.      Het aanbod op Website is door Ondernemer zo nauwkeurig en volledig mogelijk samengesteld en bevat zodanige informatie dat voor Koper duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn.

3.      Het is echter mogelijk dat afbeeldingen op Website een afwijking vertonen met de uiteindelijk geleverde producten. Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten kunnen Ondernemer niet binden.

4.      Aanbiedingen die via Website worden aangeboden, gelden slechts een beperkte duur. Na verloop van die periode kan op die aanbieding geen aanspraak meer worden gemaakt.

5.      De Overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.

6.      De Koper ontvangt zo spoedig mogelijk na zijn bestelling een bevestiging van de Overeenkomst. Daarin wordt het bezoek adres van de Ondernemer gemeld, waar een eventuele klacht kan worden ingediend alsmede de belangrijkste kenmerken van het gekochte product, de prijs daarvan, de eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling en informatie met betrekking tot de eventuele ontbinding van de Overeenkomst. Deze mail kan door Koper digitaal worden opgeslagen zodat de informatie ook later nog toegankelijk is.

7.      Ondernemer kan zich op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5.  Gewichten, liters en ThT.

1.      Liters zijn overgenomen van leveranciers/producenten en kunnen afwijken, het gewicht is hierin doorslaggevend.

2.      De ThT zoals vermeld op het etiket wordt gegarandeerd bij een ongeopende verpakking.

 

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ondernemer tot het moment van bezorging aan Koper of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres woont.

Artikel 6A – Verzendopties en bepalingen

De aflevering geschied altijd op afspraak.

 

Artikel 7.  Prijzen en betaling

1.      Alle op Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van kennelijke fouten en/ of verschrijvingen.

Ondernemer houdt zich het recht voor de prijzen van de aangeboden producten te wijzigen. Dit geldt niet voor prijzen binnen lopende overeenkomsten.

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na de bestel datum.

In geval van wanbetaling van Koper heeft Ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 8.  Mogelijkheid tot ontbinding van de Overeenkomst

1.   De Koper die via de Website een Overeenkomst heeft gesloten, heeft – behoudens als het gaat om producten genoemd in artikel 8.5 van deze voorwaarden – gedurende 14 kalenderdagen na in ontvangst namen door Koper, of een vooraf door Koper aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

2.   Gedurende voornoemde termijn is Koper gehouden zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Koper van zijn Herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren ongebruikt en in de originele staat en verpakking aan Ondernemer retourneren, conform de door Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Koper kan de Overeenkomst niet meer ontbinden wanneer het product zodanig is uitgepakt en/ of geopend dat het niet meer in – redelijkerwijze – originele staat is te retourneren.

3.   In geval van ontbinding komen de kosten voor het terugzenden/ brengen van de producten voor rekening van Koper.

4.   Indien de Overeenkomst door Koper wordt ontbonden en het product ongeopend en/ of zorgvuldig ingepakt is, zal Ondernemer binnen 30 Dagen na ontvangst van het teruggezonden of teruggegeven product het aankoopbedrag terug betalen.

5.   Het voornoemde recht tot ontbinding is uitgesloten voor producten:

a.   Die snel kunnen bederven of verouderen;

b.   Die door Ondernemer tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van Koper;

c.   Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

d.   Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

e.   Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ondernemer geen invloed heeft.

 

Artikel 9.  Verplichtingen Onderneming

1.      De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

2.      De Ondernemer zal zich inspannen het op de Website vermelde aanbod up-to-date te houden. Mocht het onverhoopt voorkomen dat een product niet geleverd kan worden, dan zal dit zo spoedig mogelijk aan Koper per mail gemeld worden. Ondernemer zal zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Koper heeft te allen tijde het recht in voornoemd geval de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10.  Overmacht

1.    In het geval dat na het tot stand komen van de Overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Ondernemer bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Ondernemer gerechtigd de Overeenkomst naar haar keuze te ontbinden danwel uitvoering op te schorten, in welk geval Koper zo spoedig mogelijk zal worden bericht.

2.    Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Ondernemer haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar schuld en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan Ondernemer kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 11.  Garantie

1.      Ondernemer beperkt zich tot het geven van fabrieksgarantie.

2.      Garantie vervalt indien:

a.      Er sprake is van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik

b.      wijzigingen en/ of reparaties aan het product die zijn verricht door anderen dan Ondernemer of door Ondernemer aangewezen personen

c.      Als producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze oorspronkelijk bestemd zijn.

 

Artikel 12.  Aansprakelijkheid

1.      Onverminderd de garantiebepalingen als omschreven in artikel 11 sluit Ondernemer uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid jegens Koper uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ondernemer.

2.      Indien en voor zover er op Ondernemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering.

3.      Op de Klant die stelt schade te hebben geleden als gevolg van een gebrek aan het product, rust de bewijslast dat zijn schade het gevolg is van het gebrek aan het product, dat er sprake is van schade en dat er sprake is van een gebrek.

 

Artikel 13.  Klachtenregeling

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Ondernemer te melden.

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 7 Dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat Koper de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14.  Toepasselijk recht

Op Overeenkomsten tussen Ondernemer en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

categorieën